تاسیسات برقی توزیع

یکی دیگر از اقدامات تخصصی احداث واحد صنعتی ، توزیع انرژی الکتریکی از پست دریافت تا تابلوهای کنترل کننده مصرف و از آنجا به کوچکترین مصرف کننده های انرژی الکتریکی است . در این بخش بسته به طراحی انجام شده بر اساس ماشین آلات و تجهیزات تولید و تاسیسات جانبی و ساختمانها ( کلیه مصرف کننده های انرژی الکتریکی ) که در زمان تهیه طرح توجیهی تعیین شده و سپس در مرحله تهیه نقشه های جانمایی و نقشه های اجرایی نهایی شده است ، می بایست از محل پست دریافت برق نسبت به انتقال آن به تابلوهای کنترل و سپس مصرف کننده ها اقدام نمود . بر اساس نقشه تهیه شده باید زیرساختهای این انتقال از جمله حفر کانالهای مورد نیاز و یا نصب سینی و ساپورتهای لازم در طول مسیر صورت پذیرد . بر اساس نقشه های اجرایی کابلهای لازم تهیه و برای انتقال نصب و جایگذاری می گردد . دریافت برق از طریق کابل از پست برق تا تابلوهای کنترل که معمولا در اتاق برق طراحی و نصب می شود از حساسیت ویژ های برخوردار است . در خصوص تابلوهای توزیع در قسمت تابلوهای صنعتی توضیح داده خواهد شد . سپس بر اساس نقشه های اجرایی از تابلوهای توزیع تا کوچکترین مصرف کننده انرژی الکتریکی بوسیله نصب کابل های مختلف ، انرژی الکترکی انتقال می بابد . اجرای تاسیسات برقی توزیع از حساسیت بسیار بالایی برخوردار است . بسیاری از واحد های صنعتی به دلیل کوتاهی در این بخش با مشکلات بسیار زیادی در زمان راه اندازی و بهره برداری مواجه می شوند . احداث صنعت با سالها تجربه اجرای پروژه های مختلف ، کلیه امور مربوط به تاسیسات برقی توزیع از طراحی گرفته تا نظارت بر خرید اجناس با کیفیت و اجرای دقیق و اصولی و بدون نقص کار را تضمین می نماید .