تاسیسات برقی دریافت

یکی از مهمترین بخش های تاسیسات برقی هر واحد صنعتی پست دریافت برق آن می باشد . این بخش از کار حساسیت بسیار بالایی دارد . تعیین میزان مصرف انرژی الکتریکی واحد صنعتی بر اساس نیاز سنجی انجام شده در بخش طرح توجیهی و تهیه طرح اولیه و جانمایی به تعیین نوع پست دریافت منجر شده و اکنون با توجه به آن مقدمات و شرایط و نحوه اجرای آن اعمال می شود . بسته به نوع و میزان مصرف پست دریافت برق یا به صورت هوایی و یا به صورت زمینی اجرا می شود . اجرای پست دریافت برق با همکاری پیمانکاران مورد تایید شرکت توزیع نیروی برق صورت می پذیرد . لیکن شناخت کافی از این پیمانکاران و انتخاب پیمانکار مجرب و کارکشته و بدون حاشیه نیاز به تجربه و سابقه ارتباط کاری دارد . مورد مهم دیگر در اجرای پست دریافت ، خرید ترانس و ملزومات و متعلقات آن است که نیاز به شناخت کافی از بازار و فروشندگان و تامین کنندگان این کالاها دارد . احداث صنعت کلیه امور مربوط به تعیین و انتخاب پیمانکار مناسب و عقد قرارداد لازم به نحو احسن و انتخاب و خرید کالاهای کیفیت و قیمت مناسب و نظارت بر اجرای دقیق پست دریافت را انجام داده و در شرایط مطلوب تحویل کارفرما می دهد .