سیستم های مخابراتی و شبکه

یکی دیگر از تاسیسات وابسته به بخش برق ، تاسیسات مربوط به مخابرات در کارخانه است . برای بهره مندی کلیه واحدهای سازمان از امکانات تلفن و مخابرات و همچنین بهره مندی از امکانات اینترنت ، باید سیستم مخابرات و شبکه کارخانه طراحی و نقشه و در نهایت اجرا گردد . در این خصوص سیستم های سانترال بسته به تعداد مورد نیاز خطوط داخلی و خارجی طراحی و خرید و نصب می گردند . همچنین بنا به نیاز بخش های مختلف سازمان خطوط مربوط به اینترنت و شبکه های برنامه های نرم افزاری و سخت افزاری نیز طراحی و اجرا و کابل کشی می شوند . عدم نیازسنجی و طراحی اولیه و داشتن نقشه در این مرحله می تواند به بروز خطا و هزینه های آتی منجر گردد .یا طراحی نادرست و اشتباه و خرید و نصب لوازم غیر لازم و بی کیفیت و ناقص می تواند در آینده در بهره برداری از امکانات مخابراتی و شبکه خلل ایجاد نماید . ایجاد خلل در امور جاری منجر به نقص در کل فرایند نیز ممکن است بشود .احداث صنعت با تجربه های متعدد در این زمینه ، طراحی و خرید و ساخت و نصب و راه اندازی سیستم های مخابراتی و شبکه واحد صنعتی شما را تضمین می نماید .