امکان سنجی

امکان سنجی عبارتست از گزارشی که توجیه پذیری یک طرح را از جنبه های مختلف بازار، فنی، مالی و اقتصادی مورد بررسی و مطالعه قرار می دهد . یک طرح ممکن است شامل احداث یک کارخانه تولیدی و یا افزایش یک خط تولید به خطوط تولید یک کارخانه موجود باشد . براین اساس می توان جهت تحلیل و بررسی هر تصمیم سرمایه گذاری ، یک گزارش توجیهی آماده نمود.

گزارش توجیهی باید شامل موارد زیر باشد.
بخش اول- مطالعات بازار: ( Market Study )
در این بخش جنبه های مختلف بازار محصولات و یا خدمات پیش بینی شده برای طرح از جمله عرضه ، تقاضا ، مصرف ، بازار هدف و سایر موارد مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد .

بخش دوم- توجیه پذیری فنی : ( Technical Feasibility )
در این بخش ابعاد مختلف فنی طرح از جمله دانش فنی مورد استفاده ، ظرفیت ، محل اجرا ، ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز و ساختار اجرائی آن مورد مطالعه قرار می گیرد.
بخش سوم- تجزیه و تحلیل مالی : ( Financial Analysis )
در این بخش شاخص های مختلف مالی و سودآوری طرح با استفاده از اطلاعات بخش های قبلی گزارش و براساس اصول و استانداردهای اقتصاد مهندسی بدست آمده و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و براساس آن شاخص ها در خصوص اجرا و یا عدم اجرای طرح تصمیم گیری می شود.