مرحله اول

parallax background
  • ثبت نام در بخش سرمایه گذاری

  • مصاحبه

  • جلسه توجیهی

  • انتخاب طرح و تشکیل تیم سرمایه گذاری

    فرصت های سرمایه گذاری

  • انعقاد قرارداد مشاوره و نظارت راهبردی