مرحله دوم

parallax background
  • برگزاری مجمع عمومی موسس و تعیین ارکان شرکت

  • تنظیم اساسنامه و مدارک ثبتی

  • افتتاح حساب بانکی به نام شرکت

  • واریز سرمایه توسط سهامداران به حساب شرکت

  • تحویل مدارک ثبتی به مرجع ثبت شرکتها

  • ثبت شرکت

  • صدور برگه سهم سهامداران