مرحله سوم

  • اخذ مجوز تاسیس و فعالیت از ارگان ذیربط

  • احداث کارخانه

    اجاره مکان

  • تامین و نصب ماشین آلات و تاسیسات و تجهیزات

  • راه اندازی