مرحله چهارم

  • سازماندهی تشکیلاتی

  • پشتیبانی راهبردی