نظارت

یکی از مهمترین بخش های هر پروژه ، دستگاه نظارت بر نحوه اجرای آن است . موفقیت در پروژه احداث یک واحد صنعتی ، مستلزم نظارت مستمر و دقیق بر روند اجرای صحیح و اصولی آن است . چنانچه این نظارت از مسیر صحیح خارج شده و یا نظارت لازم و کافی بر روند پروژه حکمفرما نباشد ، قطعاً مشکلات عدیده ای چه در زمان اجرا و چه بعد از بهره برداری از طرح را برای کارفرما بوجود خواهد آورد . مدیران پروژه (( احداث صنعت )) آماده اند تا با حضور مستمر و مداوم بر روند احداث واحدهای صنعتی در کلیه حوزه های فعالیت خود ، کارفرمایان را از شروع تا انتهای پروژه همراهی نموده و پروژه را در مسیر درست هدایت نمایند . این نظارت می تواند بر تمام بخش های پروژه اعم از اقدامات قبل از احداث و روند احداث ساختمان و تاسیسات و ماشین آلات و اقدامات بعد از احداث یا هر بخشی که مورد نیاز کارفرما باشد صورت پذیرد .